Search

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony i sklepu ​www.beeretro.pl

Informacje ogólne

1. Niniejsza informacja zostaje Państwu przekazana w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów art. 13 ​Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej określanego jako „​RODO​”).

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Cherry Bee retro poprzez Stronę oraz Sklep.

3. W celu przygotowania i realizacji zamówienia lub oferty poprosiliśmy o udostępnienie Państwa danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych zawartych na Stronie i w Sklepie jest Cherry Bee retro Agnieszka De Neve z siedzibą w Sosnowicach, 34-113, ul. Spacerowa 53 NIP 7352614845 REGON 382306467.

[art. 13 ust. 1 lit. a) RODO]

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. We wszystkich sprawach, dotyczących Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem-nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

[art. 13 ust. 1 lit. b) RODO]

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i realizowania umowy w związku z którą zostały nam udostępnione. Podstawę prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

[art. 13 ust. 1 lit. c) RODO]

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz poniżej, pkt. 10].

8. Udostępnienie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez tych danych osobowych nie będziemy mogli przygotować i wykonywać umowy, dla zawarcia której zwróciliśmy się do Państwa o udostępnienie nam danych osobowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

[art. 13 ust. 2 lit. c) RODO]
[art. 13 ust. 2 lit. e) RODO]

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisu art. 44 RODO​.

[art. 13 ust. 1 lit. e) RODO]
[art. 13 ust. 1 lit. f) RODO]

11.Jeżeli kontaktujecie się Państwo z naszym personelem poprzez ich prywatne konta w mediach społecznościowych, takie jak Facebook, LinkdIn, GoldenLine, pozostaje to w sferze Państwa prywatnych kontaktów i stanowi przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, do którego nie stosuje się przepisów RODO. Jako administrator Państwa danych osobowych oraz danych osobowych naszego personelu, nie gromadzimy informacji umieszczanych w portalach bspołecznościowych ani nie przetwarzamy ich w żadnej formie w naszych zbiorach danych osobowych.

[art. 2 ust. 2 lit. c) RODO]

12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

[art. 13 ust. 2 lit. b) RODO]
[art. 15 ust. 1 i 3 RODO]

13. Nasza Strona oraz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Ciasteczka wykorzystywane są przez nas w celu:
a) statystycznym
b) marketingowym
c) zapamiętywania informacji o Twojej sesji
d) udostępniania funkcji Sklepu

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W celu uzyskania informacji jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.beeretro.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

16. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w okresie przygotowania i wykonywania umowy, w związku z którą zostały nam udostępnione oraz w okresie rękojmi wynikającej z wykonania takiej umowy lub okresie udzielonej gwarancji – w każdym wypadku w okresie roku od czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wynikać z faktu zawarcia i wykonywania takiej umowy. Dokładne wskazanie tego okresu jest możliwe dla każdej umowy oddzielnie – w celu ustalenia dokładnego okresu, w jakim będziemy ​przetwarzać Państwa dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami   w dogodnej dla Państwa formie. Ponadto, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe zostaną utrwalone w dokumentach księgowych (np. wskazanie osoby dokonującej odbioru towaru w protokole odbioru lub WZ), będziemy je przechowywać przez okres, w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego zobowiązują nas do przechowywania dokumentów księgowych – obecnie okres ten wynosi 5 lat.

[art. 13 ust. 2 lit. a) RODO]

17. Przewidujemy, że po zrealizowaniu celu, w którym otrzymaliśmy Państwa dane osobowe, celowe może być dalsze utrzymywanie możliwości kontaktu z Państwem, dla realizacji naszych wspólnych celów biznesowych, w tym ewentualnej przyszłej współpracy.
Jeżeli zdecydujemy się na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych w takim celu, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w osobnej korespondencji, ewentualnie prosząc o Państwa zgodę, na dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych, w celu usprawnienia ewentualnych przyszłych kontaktów biznesowych.

[art. 13 ust. 3 RODO]