Search

Regulamin oraz info praktyczne dotyczące Targów Retro/Vintage/Handmade 17.10.2020

Targi odbywają się 17 paździrernika 2020 w Centrum Sztuki Współczesnej “Solvay” , ulica Zakopiańska 62
Parking:
Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY znajduje się w kompleksie Zakopianka, który dysponuje darmowym parkingiem dla kilkuset samochodów (patrz załącznik “Mapa”).
COVID-19
 1. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trakcie targów obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach, w których odbywa się wydarzenie.
 2. Każdy wystawca/uczestnik zobowiązany jest do posiadania maseczki/przyłbicy dla siebie oraz ewentualnych osób towarzyszących, która założona będzie przez cały czas trwania wydarzenia
 3. Każdy wystawca zobowiązany jest do posiadania na stoisku preparatu dezynfekującego oraz dezynfekcji stoiska (tak często jak to możliwe).  UWAGA: w przypadku stoisk biżuteryjnych wystawca zobowiązany jest do dezynfekcji biżuterii po każdej przymiarce przez klienta.
Stoisko:
Przypominamy, że:
– cena jaka została uiszczona za stoisko jest ceną TYLKO i wyłącznie za przestrzeń oraz działania marketingowe wymienione w ofercie.
W cenie NIE zawiera się wyposażenie stoiska.
Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypożyczeniu mebli, bardzo prosimy o kontakt.
INFORMACJE PRAKTYCZNE/Regulamin:
 1. Targi rozpoczynają się o godzinie 10.30 i trwają do 18.30
 2. Targi odbywać się będą w Galerii na parterze oraz (w razie dużej ilości zgłoszeń) w holu głównym na I piętrze.
 3.  Każde stoisko będzie oznaczone nazwą firmy podaną w formularzu. Prosimy o nie przekraczanie wyznaczonej przestrzeni. Lokalizacja stoiska wynika z warunków organizacyjno-technicznych i nie podlega negocjacjom.
 4. Wejście na teren obiektu możliwe będzie od godziny 9:00
 5. Teren obiektu należy opuścić do godziny 19:30
 6. Każdy z wystawców zobowiązuje się do montażu stoiska do godziny 10:30. Późniejszy montaż (bez wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem) jest niedopuszczalny.
 7. Każdy z wystawców zobowiązuje się do demontażu stoiska nie wcześniej niż o godzinie 18:15 . Wcześniejszy demontaż jest niedopuszczalny.
 8.   W przypadku stwierdzenia przez Organizatora pozostawienia elementów zabudowy lub pozostałości po taśmach mocujących lub jakichkolwiek elementów będących własnością Wystawcy lub podmiotów działających na jego zlecenie, ma prawo do ich usunięcia na koszt Wystawcy oraz obciążenia karą umowną Wystawcy w kwocie 500 zł netto za każdy przypadek.
 9.   Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w Galerii oraz  przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zabrania się używania ognia oraz palenia wyrobów tytoniowych w galerii. Wystawca jest zobowiązany zarówno w okresie targów jak i montażu i demontażu stoisk do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami ubytkami lub kradzieżą.
 10.  Wystawca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o ilości osób, jakie znajdować się będą na stoisku. Wystawca ma obowiązek zapoznania z niniejszym Regulaminem Targów oraz Przepisami obowiązującymi w Obiekcie wszystkich swoich pracowników, podwykonawców i osób działających na jego zlecenie w związku z udziałem w Targach
 11.  Rezygnacja z udziału w Targach wymaga pisemnego zawiadomienia Organizatora. Opłata za stoisko jest bezzwrotna.
 12. Organizator ma prawo do odwołania Targów lub przesunięcia daty ich organizacji w każdym terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na katastrofy, zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Organizator mógł łatwo uniknąć. W przypadkach wskazanych powyżej Organizator nie ponosi żadnych prawnych konsekwencji wobec Wystawcy lub Uczestników.
 13. W przypadku ogłoszenia tzw. “Strefy Czerwonej” w Krakowie, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia targów w formie on- line przez 3 dni trwania Retro Festivalu (16-18 października) poprzez:
a) wydzielenie kategorii oznaczonej nazwą Wystawcy w sklepie Organizatora – www.beeretro.pl

b) relacje on-line z Wystawcami (harmonogram ustalony zostanie w późniejszym terminie)

14. Udział w Targach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Wystawcy, jego pracowników, osób działających na zlecenie i w związku z Wystawcą, podwykonawców Wystawcy i wszelkich innych podmiotów uczestniczących w Targach w związku z Wystawcą, na nieograniczone wykorzystanie wizerunku ww. osób poprzez zdjęcia, nagrania audio i wideo wykonywane w trakcie targów i w związku z nimi oraz publikowania ich na stronie internetowej organizatora i podmiotów współpracujących, portalach społecznościowych , relacjach prasowych, materiałach informacyjnych w celach promocyjnych Wydarzenia
15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom lub Wystawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne dokonane przez Uczestnika na sprzętach i pomieszczeniach w obiekcie  i jego otoczeniu.
W razie wystąpienia szkód Organizator ma prawo obciążyć Wystawcę fakturą pokrywającą wyrządzone szkody.
16.  Wszelkie zmiany i uzgodnienia wymagają pisemnego potwierdzenia przez Organizatora.

17. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Wystawcą lub uczestnikiem targów a Organizatorem będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego przez organy Sądu w Wadowicach.

 
Podmiot odpowiedzialny i administrator danych osobowych:
Cherry Bee Retro
ul. Spacerowa 53 34-113 Sosnowice
NIP: 7352614845
 
——————————————————————————————-

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments